Debian

Swap

1
2
3
4
5
# Czyszczenie swapa
  swapoff --all && sysctl vm.swappiness=0 && swapon --all

# Sprawdzenie co siedzi w swapie
  for x in /proc/*/smaps; do awk -- '/Swap:/ { s = s + $2 } END { print ARGV[1] " " s }' $x; done  | sort -nk 2|tail

Proc

1
2
# Force  restart systemu
  echo 1 > /proc/sys/kernel/sysrq